راهنمای جستجوی اصنافجهت جستجوی واحد صنفی و کسب اطلاعات بیشتر درباره آن از این صفحه استفاده کنید .

ابتدا شهرستان مورد نظر و سپس صنف مربوطه را از لیست کشوئی انتخاب کنید . در صورت تمایل میتوانید جست جو خود را در نام خانوادگی و عنوان محل کسب محدود تر کنید .

http://bia2bazar.ir//components/com_b2b/assets/images/help/help-search-customer.png
به عنوان نمونه با وارد کردن نام "حسینی" در کادر "نام نام خانوادگی  مدیریت" ، جستجو در واحدهای صنفی صورت میگیرد که بخشی از نام مدیر یت آنها "حسینی" باشد و یا با وارد کردن عبارت "صدف" در کادر "عنوان محل کسب" ، جستجو در واحدهای صنفی صورت میگیرد که بخشی از عنوان محل کسب آنها دارای عبارت "صدف" باشد .

در صورت تمایل میتوانید همزمان از هر دو فیلتر جهت جستجوی خود استفاده کنید . به عنوان مثال ، در صورت استفاده از هر دو فیلتر ، جستجو در واحدهای صنفی صورت می پذیرد که بخشی از نام مدیریت آن "حسینی" یا بخشی از عنوان محل کسب آن "صدف" باشد .