کاشی و سرامیک خانومان

تک گل کلارا کرم
کلارا کرم
کلارا سفید
تک گل کلارا صورتی
کلارا صورتی

نمایی از بازدیدکنندگان کا
نمایی از بیرون نمایشگاه
نمای از مدیریت نمایشگاه
نمای از کاشیهای داخل مغاز
نمای از کاشیهای داخل مغاز

ترانه کرم
دریا مشکی 25*50
ساناز مشکی 25 *50
ساناز بنفش 25*50
ترانه بنفش 25*50

بلور آبی 25*50
بلور مشکی 25*50
ساناز سبز آبی 25*50
کلارا صورتی
رنگارنگ قهو ه ای کرم

لیا آبی
لوتوس آبی
مرمریت کرم 25*50
مرمریت خاکستری 20*50
کیا کرم 20*50

گلریز آبی 25*50
لیا آبی 25*50
برنا قهوه ای 25*50
برف کرم 25*50